چهارمین مجمع جهانی مدیریت

چهارمین مجمع جهانی مدیریت

سومین مجمع جهانی مدیریت

سومین مجمع جهانی مدیریت

گواهینامه دوره تبلیغات

گواهینامه دوره تبلیغات

سومین مجمع جهانی تبلیغات

سومین مجمع جهانی تبلیغات

دومین دوره کنفرانس فروش

دومین دوره کنفرانس فروش

سومین مجمع جهانی مدیریت

سومین مجمع جهانی مدیریت

دوره رهبری شخصی ونقوذ

دوره رهبری شخصی ونقوذ

فروش در دوره رکود

فروش در دوره رکود

چهارمین مجمع جهانی مدیریت

چهارمین مجمع جهانی مدیریت

گواهینامه دوره تبلیغات

گواهینامه دوره تبلیغات

انجمن تبلیغات جهانی

انجمن تبلیغات جهانی

دوره مدیریت

دوره مدیریت

طراحی وب سایت: گروه طراحی تک آفرین - کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به های تکنیک می باشد.